Aktualności: Mecenas Osób Niepełnosprawnych 2019 – zgłoś swojego kandydata

Do 25 listopada br. można zgłaszać kandydatury do honorowego tytułu „Mecenasa Osób Niepełnosprawnych” przyznawanego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Tytuł może być nadany osobom fizycznym, osobom prawnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz instytucjom nie posiadającym osobowości prawnej, które w sposób wyjątkowy przysłużyły się środowisku osób niepełnosprawnych.  Za wyjątkowe zasługi uważa się propagowanie idei tworzenia nowego standardu zachowań wobec środowiska osób niepełnosprawnych, przez którą należy rozumieć szczególną wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych wyrażonych jakością obsługi, rzetelnością przekazywanych informacji, wprowadzaniem udogodnień i rozwiązań architektonicznych przyjaznych osobom niepełnosprawnym czynne w nich uczestnictwo, a także inną działalność rozumianą jako wzorcową i innowacyjną.

Tytuł nie może być nadawany pracownikom organów administracji państwowej i samorządów terytorialnych, których osiągnięcia na rzecz Miasta Szczecin wynikają z zakresu pełnionych przez nich obowiązków służbowych oraz organizacjom, których działalnością statutową jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia kandydatur można składać w kancelarii Urzędu Miasta Szczecin, przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres: wss@um.szczecin.pl.

Wniosek zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o honorowym Tytule dostępny są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11648.asp.

Honorowy tytuł "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" przyznawany jest w Szczecinie od 2009 roku.

 

Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się:

– 2009 r.: Joanna Kałużna-Reimer– dziennikarka szczecińskiego oddziału TVP, realizująca programy związane z problematyką osób niepełnosprawnych;

– 2010 r.: Elżbieta Linartowicz– pedagog, doradca zawodowy, działacz społeczny;

– 2011 r.: Joanna Hryniuk– surdopedagog, edukator języka migowego i systemu komunikacji z osobami głuchoniewidomymi, założycielka Zachodniopomorskiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym;

– 2012 r.: Jerzy Kałużny– tłumacz i wykładowca języka migowego, wieloletni działacz Polskiego Związku Głuchych;

– 2013 r.: Andrzej Stecewicz- inicjator i realizator nowatorskich metod rehabilitacji dzieci z wadą słuchu, dyrektor Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem, prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie;

- 2014 r.: Barbara Jaskierska- autorka kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną;

- 2015 r.: Alicja Zołotucho- prezes Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza"

- 2016 r.: Beata Andruszkiewicz – autorytet i osoba aktywnie działającaw dziedziniewyrównywania szans osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia społecznego i zawodowego; inicjatorkatakich m.in. przedsięwzięćjak: „Miejski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2002 – 2015”, „Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców Szczecina” oraz„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

- 2017 r.: Beata Karlińska– prezes Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni.

- 2018 r.:Justyna Markitoń– za działalność na rzecz poprawy jakości życia studentów  z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

14.11.2019