Bon Opiekuńczy - dla przedsiębiorców

Czym jest bon opiekuńczy?

Bon Opiekuńczy jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym Rodzinom w celu zapewnieniu dzieciom w wieku od 13 do 36 miesiąca życia optymalnej, wybranej przez rodziców opieki poprzez:

 • dofinansowanie legalnego zatrudnienia niani,
 • dopłatę do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego.

 • Chcesz prowadzić żłobek lub klub dziecięcy?

  W pierwszej kolejności powinieneś zapoznać się z: ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, a następnie:

  1. Założyć działalność gospodarczą zakwalifikowaną jako PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi.
  2. Przystosować lokal do warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
  3. Uzyskać pozytywne opinie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
  4. Złożyć właściwy wniosek do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

  Wzór wniosku do pobrania ze strony internetowej: http://www.szczecin.pl/wpisdorejestru

  Przed złożeniem wniosku w celu dokonania wpisu do rejestru należy wnieść opłatę:

  1. za wpis żłobka do rejestru – 500 zł,
  2. za wpis klubu dziecięcego do rejestru – 100 zł.

  Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

  Należy podać nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy oraz tytuł wpłaty.

  Rejestr zawiera:

  • nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
  • numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
  • miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym.
 • Jak zatrudniać dziennych opiekunów?

  Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dziennego opiekuna zatrudniają m.in. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

  Umowa określa w szczególności:

  1. strony umowy;
  2. cel i przedmiot umowy;
  3. czas i miejsce sprawowania opieki;
  4. liczbę dzieci powierzonych opiece;
  5. obowiązki dziennego opiekuna;
  6. wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
  7. czas, na jaki umowa została zawarta;
  8. warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

  Weryfikacji spełniania warunków przez kandydata na dziennego opiekuna zatrudnianego przez ww. podmioty, dokonują te podmioty.

  Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie.

  Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

  Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

  1. Wykaz zawiera imię i nazwisko dziennych opiekunów;
  2. Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej Gminy Miasto Szczecin;
  3. Prezydent Miasta Szczecin publikuje wykaz dziennych opiekunów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

  W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem następuje wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu.

 • Opiekun dzienny

  Do zadań dziennego opiekuna należy między innymi:

  1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.

  Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci.

  Dzienny opiekun przy sprawowaniu opieki nad dziećmi może korzystać z pomocy wolontariuszy.

  Dziennym opiekunem może być osoba, która:

  1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
  2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
  3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
  5. posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;
  6. odbyła:
   • 160-godzinne szkolenie lub
   • 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada odpowiednie wykształcenie oraz kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

  Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

  Dzienny opiekun prowadzący zajęcia z dziećmi nad którymi sprawuje opiekę współpracuje z rodzinami tych dzieci, w szczególności przez:

  • korzystanie z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;
  • prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

  Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu, do którego posiada tytuł prawny.

  Więcej informacji dotyczących szkoleń organizowanych dla m.in. dziennych opiekunów znajdziesz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w zakładce opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

 • Jak uzyskać dofinansowanie na utworzenie lub prowadzenie działalności w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3?
  1. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

  Minister Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.), corocznie ogłasza konkurs „MALUCH” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”.

  O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

  Program „MALUCH” realizowany jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa, w którym dofinansowywane są działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

  Więcej informacji na stronie internetowej:
  https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/

  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

  W ramach RPO WZ na lata 2014-2020 możliwe będzie uzyskanie dofinansowania obejmującego działanie - 6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych.

  Typem projektu objęte będzie:

  1. Upowszechnienie dostępu do usług opieki nad dziećmi wieku do lat 3, poprzez:
   1. tworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki i kluby dziecięce);
   2. wsparcie istniejących instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji (żłobki i kluby dziecięce);
   3. tworzenie odpowiednich, warunków do rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 (opiekun dzienny);
   4. finansowanie pozainstytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 (niania).

  Więcej informacji:
  Punkt Informacyjny
  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin
  Infolinia: 800 34 55 34
  lub na stronie internetowej:
  http://rpo.wzp.pl/o-programie/poznaj-program-regionalny-i-jego-zasady

  1. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego

  „Fundusz Pożyczkowy” oferuje możliwość finansowania potrzeb inwestycyjnych i obrotowych związanych z rozwojem firmy, bądź utrzymaniem jej pozycji na rynku.

  Kto może otrzymać pożyczkę?

  Pożyczkę może otrzymać mikro, małe i średnie Przedsiębiorstwo, które:

  1. Posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego;
  2. Prowadzi działalność gospodarczą co najmniej od 6 miesięcy;
  3. Posiada ściśle określony cel, na który pożyczka zostanie wykorzystana, posiada zdolność do spłaty i obsługi pożyczki.

  Zasady udzielania pożyczek:

  1. Pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne i obrotowe;
  2. Maksymalna kwota pożyczki - 200 tys. zł;
  3. Okres spłaty - do 72 miesięcy;
  4. Dopuszczalny 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału;
  5. Wymagany minimalny wkład własny, w przypadku pożyczki na cel inwestycyjny - 10%;
  6. Możliwość refinansowania wydatków poniesionych przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki;
  7. Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów;
  8. Prawne zabezpieczenie pożyczki mogą stanowić: weksel własny in blanco, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka na nieruchomości, zastaw i przewłaszczenie rzeczy ruchomych, przelew wierzytelności lub inne zabezpieczenie majątkowe.

  Koszty pożyczki:

  1. Pożyczki oprocentowane są nie niżej niż według stopy referencyjnej Komisji Europejskiej (według stanu na 31.01.2014 r. wynosi ona 2,75%) + marża od 1 do 2%, w skali rocznej;
  2. Od udzielonej kwoty pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości od 1%

  Więcej informacji:
  Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
  Tel. 91 813 64 51 lub 91 813 64 58
  lub na stronie internetowej:
  http://www.zarr.com.pl/pl/fundusz-pozyczkowy

  1. Środki w ramach Powiatowego Urzędu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy przyznaje jednorazowe środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub KIS.

  Absolwent CIS – to absolwent centrum integracji społecznej, o którym mowa a art. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 256, poz. 43 z późn. zm.)

  Absolwent KIS – to absolwent klubu integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt. 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

  Bezrobotny – oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Celem uzyskania dotacji bezrobotny bądź absolwent CIS lub KIS musi złożyć wniosek spełniając m.in. następujące warunki:

  1. Bezrobotny ma ustalony profil pomocy II lub, w uzasadnionych przypadkach profil pomocy I;
  2. Złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie;
  3. Nie podejmował zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. Nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku
   za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
  5. Zrezygnował z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności;
  6. Nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
  7. Dołączył odpowiednie zaświadczenia i oświadczenia.

  Więcej informacji:
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
  ul. Mickiewicza 39
  70-383 Szczecin
  Więcej informacji na stronie internetowej: www.pupszczecin.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/srodki_dzialalnosc_gospodarcza.html

  UWAGA!

  Osoby bezrobotne zainteresowane pracą jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym mogą ubiegać się w PUP w Szczecinie o sfinansowanie kosztów szkolenia.
  Szkolenie adresowane jest do osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie oraz spełniających wymogi określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.
  Kurs dla OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.