Kto może wziąć udział?

O wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR) może ubiegać się rodzina :

  • zamieszkała na terenie Gminy Miasto Szczecin;
  • składająca się co najmniej z jednego rodzica/osoby sprawującej rodzinną pieczę zastępczą*/ opiekuna prawnego mającego na utrzymaniu co najmniej 2 dzieci własnych lub przysposobionych do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia pod warunkiem, że kontynuują naukę w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej;

Posiadaczem SKR może być dziecko, rodzic lub osoba sprawująca pieczę zastępczą będąca członkiem rodziny spełniającej powyższe kryteria.

Okres ważności SKR wynosi 12 miesięcy od daty jej wydania.


*osoba sprawująca rodzinną pieczę zastępczą w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2001r. Nr 149, poz.887 z późn. zm)