Aktualności: Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

 

Gmina Miasto Szczecin planuje przystąpić do programu grantowego organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

-sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;

-ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

-usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Ostatecznymi beneficjentami projektu są:

- uczniowie szkół podstawowych

- uczniowie szkół średnich.

 

Rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

- oświadczenia, które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;

- zgodę na przetwarzanie danych;

- informację o sprzęcie i usługach.

 

Oświadczenie złożone przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie zostanie zweryfikowane w zakresie jego poprawności. W szczególności, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie tj.

- czy dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;

- czy dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR;

- dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W celu poprawnej weryfikacji należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w danym PPGR.

UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany jedynie w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na ten cel.

Szczegółowe informację dotyczące programu dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Oświadczenia wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin (Kancelaria sala 62) lub za pośrednictwem skrzynki podawczej wystawionej w wejściu środkowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021r. w godzinach pracy Urzędu.

25.10.2021

Dokumenty: