Aktualności: Nowe świadczenie pieniężne dla seniorów

2000 zł przyznawane opiekunom szczecińskich seniorów chorych na Alzheimera – to założenie nowego świadczenia pieniężnego pn. „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”. Jest to kolejny krok w kierunku odejścia od modelu opieki instytucjonalnej na rzecz wsparcia dla członków rodzin opiekujących się szczecińskimi seniorami.

Zaproponowane przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści i wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom w zakresie zapewnienia opieki osobom starszym. Nowopowstały projekt wpisuje się w ramy zadań realizowanych w ramach II Porozumienia Programowego dla Szczecina z priorytetu Otoczenie.

„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” to świadczenie pieniężne, które ma na celu wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami, którzy ukończyli 75 rok życia, mieszkają na terenie Szczecina i mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Co ważne, seniorzy, których opiekunowie zdecydują się na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia, będą musieli być objęci świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych, które są realizowane przez poradnie zdrowia psychicznego lub w ramach zespołów psychiatrycznych leczenia środowiskowego, bądź też poradnie neurologiczne. Należy podkreślić, że nowe świadczenie skierowane będzie do opiekunów, którzy bezpośrednio sprawują opiekę nad seniorem (senior nie może być objęty opieką prywatnej lub publicznej placówki).

Zgodnie z projektem wysokość świadczenia pieniężnego pn. „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” wyniesie 2000 zł i zostanie wypłacone w dwóch transzach (każdorazowo po 1000 zł). Zakłada się, że pierwsza transza zostanie wypłacona opiekunowi seniora, który złoży stosowny wniosek w trakcie pierwszego naboru wniosków (od 16 lipca do 17 sierpnia br.) i zostanie zakwalifikowany do uzyskania świadczenia. Druga transza, zostanie wypłacona opiekunowi seniora, który uzyskał prawo do świadczenia w ramach pierwszej transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które po raz pierwszy będą ubiegały się o przyznanie świadczenia i zostaną do niego zakwalifikowane (wnioski będą przyjmowane od 17 września do 19 października br.).

Środki finansowe na realizację zadania w 2018 roku zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin w kwocie 1 800 000 zł.

Projekt uchwały związany z wprowadzeniem nowego świadczenia pieniężnego na terenie Szczecina, będzie procedowany podczas najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się we wtorek, 22 maja br.

09.05.2018