Aktualności: Kolejny krok w stronę miejskiego programu zapłodnienia pozaustrojowego

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin ukazał się konkurs ofert na realizatora miejskiego programu zapłodnienia pozaustrojowego. Jest to kolejny krok, który przybliża nas do wdrożenia programu w życie.

Od kilku miesięcy w Szczecinie trwają prace związane z uruchomieniem miejskiego programu polityki zdrowotnej pn. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2019-2021. W grudniu ubiegłego roku do Urzędu Miasta Szczecin wpłynęła pozytywna opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dla programu zaproponowanego przez miasto. Po doprecyzowaniu kilku kwestii wskazanych przez AOTM (m.in. do szczegółów finansowania projektu oraz jego ewaluacji) możliwe było przejście do kolejnego kroku, jakim jest wybór realizatora programu.

Z godnie z ogłoszeniem konkursowym, oferent przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:

 1. realizować  Europejski Program Monitoringu Wyników Leczenia Metodami Zapłodnienia Pozaustrojowego – European  IVF Monitoring (EIM);
 2. wykonywać co najmniej 50 procedur zapłodnienia pozaustrojowego rocznie, w okresie ostatnich 3 lat;
 3. dysponować odpowiednią, doświadczoną kadrą oraz aparaturą i posiadać odpowiednie warunki do prowadzenia leczenia w ramach realizacji Programu;
 4. stosować wytyczne zawarte w Algorytmach Diagnostyczno-Leczniczych w Niepłodności przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Sekcję
  Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego;
 5. posiadać pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie czynności ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji; o których mowa w art. 44. ust. 1. ustawy o leczeniu niepłodności
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 865);
 6. posiadać  pozwolenie Ministra Zdrowia o wykonywaniu czynności banku komórek rozrodczych i zarodków, o których mowa w art. 45. ustawy o leczeniu niepłodności
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 865).

Do obowiązków Oferenta należeć będzie, m.in.:

 1. zapewnienie dostępności do świadczeń finansowanych w ramach realizacji Programu minimum przez 6 dni w tygodniu, z zapewnieniem nadzoru embriologicznego nad laboratorium przez 7 dni w tygodniu;
 2. zapewnienie pacjentom możliwości rejestracji telefonicznej i elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego z personelem medycznym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w przypadku potrzeb pacjenta.
 3. dokonywanie kwalifikacji par do Programu.

Termin składania ofert w konkursie upływa 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 15.30.

Szczegółowe informacje o konkursie ogłoszonym przez Wydział Spraw Społecznych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

 

Celem miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego jest przede wszystkim udzielenie pomocy parom, dla których jedyną możliwością posiadania potomstwa jest skorzystanie właśnie z tej metody. Dzięki jego wprowadzeniu możliwe będzie obniżenie liczby par bezdzietnych w Szczecinie, zapewnienie najlepszego standardu leczenia niepłodności oraz poprawę trendów demograficznych poprzez zastosowanie metody o najwyższej skuteczności, udokumentowanej badaniami naukowymi.

Z programu będzie mogło skorzystać ok. 100 par, mieszkających na terenie Szczecina co najmniej od 1 stycznia 2017 r., u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne, zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej, leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu. Program w szczególności kierowany będzie do par, które korzystały ze świadczeń zdrowotnych w ramach współfinansowania uzupełnionego programu pt. „Program kompleksowej oceny zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2016 -2020”, realizowanego przez SPSK Nr 1 PUM.

Przewiduje się, że całkowity koszt realizacji zadania w latach 2019-2021 wyniesie 850 000 zł brutto i będzie finansowany w ramach budżetu Miasta.    

16.01.2019