Aktualności: Trwają rekrutacje do klas I SP i przedszkoli

Przypominamy o trwającej rekrutacji do klas I szkół podstawowych, przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych.

Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki rodzice powinni  skorzystać ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/. W tym miejscu znajdują się również między innymi informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferta.

Rekrutacja do przedszkoli

W rekrutacji do przedszkoli mogą brać udział dzieci urodzone w latach  2015-2018 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin.  Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

We wniosku o przyjęcie do placówki, należy wskazać maksymalnie przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według wybranych preferencji. Na pierwszym miejscu powinna zaleźć się ta placówka, na której najbardziej zależy rodzicom. Następnie, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów trzeba złożyć w placówce, która została wymieniona jako pierwsza na liście.

Co ważne, kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Jednak należy pamiętać o tym, że wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a tym samym dziecko nie będzie brało udziału w tegorocznej rekrutacji.

Na złożenie dokumentów zainteresowani rodzice mają czas do 24 marca br.

Nabór do klas I szkół podstawowych

1 marca 2021 r. rozpoczęła się rekrutacja do klas I szczecińskich szkół podstawowych.W głównej mierze, dotyczy ona dzieci urodzonych w 2013 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym. Jednak do  I klasy szkoły podstawowej rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie (urodzone w 2015 roku).  

Na wniosek rodzica, naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6  lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Drugim przypadkiem, gdy dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w szkole, jest sytuacja, w której dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Co ważne, w tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni.

Kolejną propozycją dla rodziców dzieci 6-letnich jest również możliwość zapisania dziecka do oddziału zerowego funkcjonującego w szkole podstawowej. To doskonałe rozwiązanie, które pozwoli w łagodny sposób przygotować dziecko na rozpoczęcie nauki w szkole, a jednocześnie gwarantuje taką samą opiekę jak przedszkola – wyżywienie, odpowiednią opiekę (również w trakcie ferii zimowych, świątecznych oraz wakacji), a także warunki dostosowane do potrzeb najmłodszych.

 

Harmonogramy tegorocznych rekrutacji do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych znajdują się poniżej:

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

- 4-24.03.2021 r.  – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

- 25.03-14.04.2021 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

- 21.04.2021 r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

- 22-26.04.2021 r.– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

- 28.04.2021 r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

- 1-19.03.2021 r.– złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

- 8-12.03.2021  r.– przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej SPORTOWEJ, MISTRZOSTWA SPORTOWEGO lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.

- 16.03.2021 r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

- 29.03-09.04.2021 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjedzie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

- 16.04.2021 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów.

- 19-21.04.2021r.– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego.

- 23.04.2021 r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

17.03.2021