Aktualności: Trwają rekrutacje do podstawówek i przedszkoli

Przypominamy o trwającej rekrutacji do klas I szkół podstawowych oraz do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Czas na złożenie wniosków o przyjęcie upływa 18 marca br.

Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki rodzice mogą  skorzystać ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/. W tym miejscu znajdują się również między innymi informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferta.

 

Rekrutacja do przedszkoli                               

Tegoroczna rekrutacja na wolne miejsca w placówkach rozpocznie się 1 marca br. Na wypełnienie wniosku i złożenie kompletu dokumentów rodzice będą mieli czas do 18 marca br.

W rekrutacji do przedszkoli mogą brać udział dzieci urodzone w latach  2016-2019 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

 

Nabór do klas I szkół podstawowych

1 marca 2022 r. rozpocznie się również rekrutacja do klas I szczecińskich szkół podstawowych.W głównej mierze, dotyczy ona dzieci urodzonych w 2015 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym. Jednak do  I klasy szkoły podstawowej rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie (urodzone w 2016 roku).  

Na wniosek rodzica, naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6  lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Drugim przypadkiem, gdy dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w szkole, jest sytuacja, w której dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Co ważne, w tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

- 1-18.03.2022 r.  – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

- 21.03-8.04.2022 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

- 15.04.2022 r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

- 19-22.04.2022 r.– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

- 25.04.2022 r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

- 1-18.03.2022 r.– złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

- 7-11.03.2022  r.– przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej SPORTOWEJ, MISTRZOSTWA SPORTOWEGO lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.

- 15.03.2022 r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

- 28.03-08.04.2022 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjedzie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

- 19.04.2022 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów. 

- 20-21.04.2022r.– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego.

- 22.04.2022 r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10.03.2022