Jak otrzymać SKR?

Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał, Zarządzenie nr 390 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i korzystania oraz określenia wzoru SZCZECIŃSKIEJ KARTY RODZINNEJ.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej” (BOI-72).
2. Załączniki (do wglądu):
• aktualne zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 x 4,5) osób ubiegających się o kartę – przy odbiorze karty zdjęcia zostaną zwrócone,
• w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, które ma ukończone 18 lat:
a. aktualna legitymacja szkolna lub studencka lub
b. aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki ze szkoły lub uczelni,
• w przypadku osób zamieszkałych w Szczecinie nieposiadających aktualnego zameldowania – dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Szczecina.

II. OPŁATY:

Za wyrobienie karty po raz pierwszy opłaty nie pobiera się.
W przypadku utraty karty, za wtórnik pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 10 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) - przyjmowanie wniosków.
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) – produkcja i wydawanie kart.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.
 
VI. UWAGI:

1. Karta przysługuje każdemu członkowi rodziny zamieszkałej na terenie Szczecina, w której na utrzymaniu rodziców jest przynajmniej dwójka dzieci własnych lub/i przysposobionych lub w ramach rodziny zastępczej.
2. Karta przysługuje na dzieci do 18 roku życia lub w przypadku pobierania nauki w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia.
3. Okres ważności karty wynosi;
1) do dnia ukończenia 18 roku życia przez najstarsze dziecko będące członkiem rodziny wielodzietnej które jest uprawnione do uzyskania SKR lub
2) nie dłużej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o wydanie SKR - w przypadkach rodzin wielodzietnych, w których przynajmniej jedno dziecko ukończyło 18 rokżycia, z wyjątkiem dzieci legitymujących się orzeczeniem o  umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności lub
3) do dnia ważności orzeczenia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności lub
4) do dnia umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.
4. Wniosek o wydanie karty może złożyć rodzic, opiekun prawny lub inny członek rodziny posiadający zdolność do czynności prawnych
5. Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg, zniżek wymienionych na stronie www.szczecin.pl oraz www.szczecin.eu.
6. Szczecińska Karta Rodzinna może pełnić funkcję biletu okresowego komunikacji miejskiej.

Dokumenty: