Udostępnianie podręczników

W sferze działań oświatowych podjęto decyzję o udzieleniu wsparcia poprzez możliwość  wypożyczenia podręczników szkolnych oraz zeszytów ćwiczeń na okres całego roku szkolnego z zasobów bibliotecznych szkoły dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci.

Pomoc skierowana jest do uczniów z tych rodzin, którzy uczęszczają do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin i nie korzystają z rządowych programów wyrównywania szans edukacyjnych bądź innych ( „Wyprawka szkolna”, dofinansowanie z MOPR).

Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń przysługiwać będą rodzinom posiadającym Szczecińską Kartę Rodzinną .

 

Rodzic lub opiekun prawny, który chciałby skorzystać z takiej formy wsparcia winien złożyć w szkole podstawowej do której uczęszcza dziecko poprawnie wypełniony i podpisany wniosek.


Dokumenty: