Aktualności: Szczecin dla seniorów

Już dziś Uniwersytet Trzeciego Wieku Szczecin Prawobrzeże zainauguruje nowy rok Akademicki. Spotkanie, którego początek zaplanowano na godzinę 16.00 odbędzie się w klubie „Dąb” przy ul. Rydla 96.

Idea działalności Uniwersytetów Trzeciego Wiekuopiera się na kreowaniu przestrzeni integracji i aktywizacji osób starszych poprzez inicjatywy popularyzujące naukę i aktywność intelektualną Seniorów poprzez poszerzanie ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, wykorzystanie potencjału intelektualnego i społecznego osób starszych w formie np. włączenia ich w prowadzenie badań naukowych, rozwój wolontariatu i mentoringu seniorów.

Uniwersytet Trzeciego Wieku to tylko jedna z inicjatyw realizowanych na terenie Szczecina, która jest skierowana do seniorów. Od wielu lat w mieście realizowany jest również program Szczecin Przyjazny Rodzinie. W jego skład wchodzi m.in. Szczecińska Karta Seniora, dzięki której osoby, które ukończyły 65. rok życia mają dostęp na korzystnych warunkach do miejskich instytucji kultury, rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz zniżek, ulg i bezpłatnych przygotowanych przez partnerów Programu.

Szczegółowe informacje, w tym wykaz zniżek i ulg, znajduje się na stronie internetowej programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

 

Wsparcie dla opiekunów seniorów

W ostatnim czasie, w Szczecinie zaczęło funkcjonować również nowe świadczenie skierowane do opiekunów seniorów cierpiących na chorobę Alzheimera.

„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”to świadczenie pieniężne, które ma na celu wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami. Zgodnie zasadami projektu, wysokość świadczenia wynosi 2000 zł i zostanie wypłacona w dwóch transzach (każdorazowo po 1000 zł). Obecnie, trwa wydawanie decyzji administracyjnych dot. wniosków złożonych podczas pierwszego naboru. Zgodnie z uchwałą, wypłaty środków w ramach świadczenia rozpoczną się już 17 września. Również tego dnia rozpocznie się druga tura naboru wniosków o przyznanie Bonu opiekuńczego. Zainteresowani będą mieli czas na złożenie stosownych dokumentów do 19 października br.

Więcej informacji o świadczeniu "Bon opiekuńczy: Alzheimer75" znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

 

Darmowe szczepienia

Co roku seniorzy, którzy ukończyli 65 rok życia i są zameldowani w Szczecinie mogą również skorzystać z darmowych szczepień przeciwko grypie i jej powikłaniom.

W 2018 roku z darmowych szczepionek może skorzystać ponad 10 500 mieszkańców Szczecina. Realizacja programu, którego koszty wyniosą łącznie blisko 400 000 złotych, rozpocznie się już 24 września br.

Szczegółowe informacje o szczepieniach, w tym wykaz placówek realizujących program znajduje się na tej stronie internetowej.

 

Nowy model opieki nad seniorami

W ostatnich latach w Szczecinie podjęto decyzję o odejściu od instytucjonalnych form opieki nad seniorami. W szczególności chodzi o kwestię odejścia od opieki realizowanej w domach pomocy społecznej, na rzecz większego rozwoju mieszkań chronionych czy wspomaganych. Szczecińscy seniorzy chwalą sobie tego typu rozwiązania, przede wszystkim ze względu na indywidualne podejście i domową atmosferę.

Obecnie w Szczecinie funkcjonuje 6 mieszkań chronionych dla seniorów zapewniających całodobową opiekę oraz 23 mieszkania wspomagane.

Ponadto, na terenie Szczecina cały czas funkcjonują trzy Domy Pomocy Społecznej (dwa dla osób starszych i przewlekle chorych oraz jeden dla osób chorych psychicznie). Są to placówki przeznaczone dla osób, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, a nie ma możliwości zapewnienia im odpowiedniej pomocy w formie usług opiekuńczych. 

Osoby przebywające w domu pomocy społecznej mają zapewnioną całodobową opiekę, wyżywienie, oraz różnego rodzaju zajęcia wspomagające czy edukacyjne. Ponadto mieszkańcy tworzą wspólnie małe społeczności, wspólnie celebrują urodziny, czy święta państwowe lub kościelne. Na terenie placówek odbywają się różne uroczystości czy festyny tematyczne, które są również doskonałą okazją do integracji środowiska i spotkań mieszkańców z różnych domów. Obecnie w tego typu placówkach istnieje łącznie 560 miejsc opieki.

O tym, jakie warunki należy spełnić by otrzymać miejsce w Domu Pomocy Społecznej przeczytasz tutaj.

 

Dzienne miejsca pobytu seniorów

Oprócz standardowych Domów Pomocy Społecznej, mieszkańcy Szczecina mogą skorzystać również z usług Działów Wsparcia Dziennego czyli tzw. „Dziennych DPS”. W tej chwili na terenie miasta funkcjonuje łącznie 8 tego typu placówek, w tym najnowsza Dzienny Dom oraz Klub Seniora „Turkus” (przy ul. Młodzieży Polskiej 28), do którego trwa właśnie dodatkowy nabór na wolne miejsca.

Do zadań Dziennych Domów Pomocy Społecznej należy m. in. świadczenie usług opiekuńczych, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych czy kulturalno-rekreacyjnych. Na miejscu seniorzy mają zapewnione wyżywienie.

W zależności od potrzeb i możliwości seniorów, w ramach działalności Działów Wsparcia Dziennego, organizowane są również wycieczki, spotkania integracyjne – np. ogniska, festyny, wyjścia do kina czy kawiarni. W ośrodkach odbywają się także mini koncerty uczniów szczecińskich szkół bądź zespołów muzycznych, wystawiane są spektakle przygotowywane przez grupy teatralne, seniorzy biorą udział w spotkaniach ze specjalistami z zakresu promocji zdrowia, terapeutami itp. Dla seniorów jest to przede wszystkim miejsce do którego zmierzają codziennie rano, tak jak kiedyś do pracy czy szkoły.

Więcej informacji o "Dziennych DPS" znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Oprócz DDPS w Szczecinie mają również możliwość uczęszczana na zajęcia do Klubów Seniora.

Mają one za zadanie integrować oraz pobudzać aktywność obywatelską seniorów poprzez wzrost działań na rzecz społeczności lokalnych, w związku z zagrożeniem marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Zarówno Kluby Seniora jak i inne formy wsparcia dziennego funkcjonują w myśl idei „drugiego domu”, charakteryzują się przyjazną przestrzenią dającą możliwość rozwoju społecznego, kulturalnego oraz psychofizycznego seniorów.

W najbliższym czasie na terenie Szczecina planuje się również utworzenie nowej placówki pn. Centrum Seniora. Głównym celem nowej placówki będzie stworzenie miejsca integrującego oraz generującego informacje nt. działań na rzecz osób starszych, w szczególności działań dotyczących możliwości zwiększenia aktywności obywatelskiej, pobudzanie aktywności społecznej Seniorów edukacyjnej i kulturalnej oraz prozdrowotnej na terenie Szczecina, zgodnie z zasadami aktywnego starzenia się i solidarności międzypokoleniowej.

Obecnie trwają prace formalne związane z przygotowaniem konkursu, który wyłoni organizację odpowiedzialną za prowadzenie.

Gmina Miasto Szczecin przystąpiła również do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Senior +". Jego głównym celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +”.

Obecnie, w ramach programu, w Szczecinie funkcjonują dwie tego typu placówki. Trwają również prace związane z  uruchomieniem kolejnej.

Więcej na temat programu "Senior +" przeczytasz tutaj.

 

Głos seniorów

Ważnym podmiotem, który ma wpływ na kształt realizowanej na ternie Szczecina polityki senioralnej jest również Miejska Rada Seniorów. Jej naczelną misją i rolą jest potrzeba włączenia starszego pokolenia Szczecinian w  działania, których celem jest zaspokojenie ich potrzeb, reprezentowanie interesów seniorów wobec władz miasta, tak by wspólnie zapewniać starszym mieszkańcom wysoką jakość życia, w tym zwiększenie ich udziału w życiu społecznym, szczególnie w obszarze zdrowia, kultury, edukacji i sztuki.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Więcej informacji o działalności Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie.

 

Miasto cały czas pracuje nad tym, by w możliwie najwyższym stopniu rozwijać politykę społeczną Szczecina. Nie ustają prace nad kolejnymi projektami, które w przyszłości będą wspierać szczecińską społeczność w jej codziennym funkcjonowaniu.

13.09.2018