Aktualności: Bon opiekuńczy już od pierwszego dziecka

Możliwość otrzymania Bonu opiekuńczego już od pierwszego dziecka w rodzinie i zmiana progów dochodowych to najważniejsze zmiany zaproponowane przez prezydenta Szczecina w celu zapewnienia opieki jak największej grupie dzieci w wieku do lat 3.

Obecnie szczeciński „Bon opiekuńczy” jest przyznawany rodzicom posiadającym na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci, w tym co najmniej jedno dziecko jest w wieku od rozpoczęcia 13 do ukończenia 36 miesiąca życia lub nie ukończyło 48 miesiąca życia i niemożliwe lub utrudnione jest objęcie go wychowaniem przedszkolnym, a drugie dziecko nie ukończyło 18 roku życia lub 24 roku życia i kontynuuje naukę. Świadczenie przyznawane jest na częściowe pokrycie kosztów zapewnienia opieki nad dzieckiem poprzez na przykład umieszczenie go w prywatnym żłobku lub zatrudnienie niani.

W celu zapewnienia opieki jak największej grupie młodych mieszkańców Szczecina, którzy nie ukończyli jeszcze 3 roku życia, prezydent Szczecina podjął decyzję o zaproponowaniu zmian w zasadach przyznawania tego świadczenia.

Najważniejsza zmiana dotyczy wymogu w zakresie liczby dzieci w danej rodzinie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Szczecina, planuje się przyznawanie „Bonu opiekuńczego” również dla rodzin mających na utrzymaniu tylko jedno dziecko.

Zaproponowana zmiana dotyczy również przyjętego kryterium dochodowego na członka rodziny, które na dzień złożenia wniosku nie przekracza:

- kwoty 1922 zł(netto) w przypadku rodziców mających na utrzymaniu jedno dziecko,

- kwoty 2200 zł(netto) w przypadku rodziców mających na utrzymaniu dwoje dzieci,

- a w przypadku rodziców mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci nie stosuje się kryterium dochodowego.

Z uwagi na rozszerzenie świadczenia dla rodziców mających na utrzymaniu jedno dziecko, planuje się również zniesienie warunku posiadania przez członków rodzin wskazanych we wniosku o przyznanie „Bonu opiekuńczego” Szczecińskich Kart Rodzinnych.

Szacuje się, że obecnie w Szczecinie jest około 6715  dzieci  w rodzinach posiadających na utrzymaniu tylko jedno dziecko w wieku do ukończenia 36 miesiąca życia. Z wstępnych obliczeń przygotowanych przez Wydział Spraw Społecznych wynika, że po zmianach, dodatkowy szacunkowy koszty świadczenia wyniósłby ok. 4 000 000 zł (szacunki zostały sporządzone w oparciu o liczbę dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka publicznego oraz liczbę rodzin uprawnionych i korzystających ze świadczenia).

Planuje się, że nad projektem uchwały w sprawie zmiany zasad przyznawania świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy” radni pochylą się podczas najbliższej sesji Rady Miasta tj. 11.09.2018 r. W przypadku przyjęcia jej przez radnych, nowe zasady wejdą w życie po 14 dniach od opublikowania stosownych dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

30.08.2018