Aktualności: Pieniądze dla rodziców wieloraczków

5000 zł na każde dziecko w przypadku trójki i więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu – to założenie nowego świadczenia pieniężnego skierowanego do opiekunów wieloraczków.

„Bon opiekuńczy: Wieloraczki” ma pomóc rodzinom w pokryciu części wydatków przeznaczonych na opiekę nad wieloraczkami mieszkającymi w Szczecinie

Bon przysługiwać będzie opiekunowi (rodzicom – matce lub ojcu; opiekunom prawnym lub osobom które wystąpiły do sądu rodzinnego o przysposobienie) niezależnie od jego sytuacji dochodowej. Opiekun będzie musiał spełnić łącznie trzy warunki aby otrzymać świadczenie:

- mieszkać na terenie Gminy Miasta Szczecin;

- w składanych na podstawie przepisów ustawy z o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników) zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazać jako miejsce zamieszkania podatnika – Szczecin;

- wychowywać co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

Ustalenie prawa do Bonu w przypadku wieloraczków następować będzie na wniosek opiekuna, złożony w terminie 12 miesięcy od dnia ich narodzin. Wnioski o przyznanie bonu przyjmowane będą przez cały rok. Samo świadczenie wypłacane będzie do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono prawidłowy i kompletny wniosek.

Świadczenie wypłacane będzie do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono prawidłowy i kompletny wniosek.

Projekt uchwały związany z wprowadzeniem nowego świadczenia pieniężnego na terenie Szczecina, będzie procedowany podczas najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się we wtorek, 26 czerwca br.

21.06.2018