Aktualności: Bon opiekuńczy od nowego roku

Żłobek miejski a może niania, żłobek niepubliczny, klub dziecięcy czy też opiekun dzienny? Z „Bonem opiekuńczym” rodzice najmłodszych szczecinian, będą mogli dokonać wyboru. Miasto zamierza wprowadzić „Bon opiekuńczy”, jako kolejny element programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”.
 
Działanie to ma na celu wsparcie rodziców, w zapewnieniu dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia (do 48 miesiąca życia w przypadku niemożności umieszczenia dziecka w przedszkolu) optymalnej, wybranej przez nich opieki. Bon będzie świadczeniem pieniężnym w wysokości 500 zł netto miesięcznie. Wprowadzenie bonu planowane jest z początkiem stycznia 2016 r. Rodzice będą mogli dokonać wyboru formy opieki poprzez wybór jej dofinansowania. Czy to będzie legalne zatrudnienie niani, czy dopłata do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego, zależeć to będzie od wyboru rodzica.
 
Kto będzie mógł skorzystać z bonu?
 • Beneficjentami programu będą rodziny posiadające Szczecińską Kartę Rodzinną.
 • Rodzice mający na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci, w tym co najmniej jedno dziecko w wieku od 13 do ukończenia 36 miesiąca życia, a starsze dziecko nie ukończyło 18 lat, bądź 24 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki lub pełnoletnie dziecko jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 • Rodzice pracujący, rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w Szczecinie, z których żaden nie przebywa na urlopie wychowawczym.
 • Gdy jeden z rodziców nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej oraz jest zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia - świadczenie na zapewnienie opieki nad dzieckiem przyznawane jest na okres 3 miesięcy, w ciągu których rodzic powinien podjąć pracę zarobkową.
 • Dopuszcza się sytuację, w której jeden z rodziców nie jest zatrudniony z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, które powodują utrudnienia w zabezpieczeniu opieki nad dzieckiem.
 • Rodzice rezygnujący z miejsca i/lub ubiegania się o miejsce w żłobkach miejskich oraz miejsc w żłobkach prowadzonych przez podmioty niepubliczne dofinansowanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin.
 • Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczenia wynosi 1922 zł netto na jednego członka rodziny.
Jak również:
 
Jeden z rodziców lub oboje rodzice nie są zatrudnieni lub nie wykonują innej pracy zarobkowej z powodu:
 • ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, które uniemożliwiają sprawowanie opieki nad dzieckiem
 • kontynuowania nauki w systemie dziennym, która utrudnia  im sprawowanie opieki nad dzieckiem;
 • wykonywania aktywności sportowej i pobierania z tego tytułu stypendium sportowego;
 • brania udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy lub przez inne podmioty lub w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej.
„Bon opiekuńczy” nie przysługuje Rodzicom, jeżeli:
 • Nie sprawują osobistej opieki nad dzieckiem lub dziecko korzysta z miejsca w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin albo w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego objętego dofinansowaniem z budżetu Gminy Miasto Szczecin.
 • Korzystają z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem na podstawie art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2015 r.,poz. 149 ze zm.) lub z innych źródeł.
„Bon opiekuńczy” przysługuje na okres:

od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o przyznanie Bonu opiekuńczego (w roku 2016 Bon opiekuńczy przyznawany jest na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.)
 
lub na okres:
 • 3 miesięcy w przypadku, gdy jeden z rodziców nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej oraz jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • dłuższy niż 3 miesiące - obejmujący czas udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym
 • dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy lub przez inne podmioty lub w zajęciach CIS lub KIS,
 • pobytu w areszcie śledczym bądź zakładzie karnym
 • ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub na przewidywany okres choroby uniemożliwiającej sprawowanie opieki na dzieckiem,
 • trwania nauki, nie dłużej jednak niż na czas trwania roku szkolnego lub akademickiego,
 • przyznania stypendium sportoweg – jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia.
Utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez rodziców w trakcie pobierania Bonu opiekuńczego nie powoduje utraty prawa do Bonu opiekuńczego przez okres trzech miesięcy, licząc od dnia ustania zatrudnienia lub zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej.
 
W przypadku, gdy umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem zawarta jest na czas krótszy niż od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, Bon opiekuńczy zostanie przyznany na okres wynikający z tej umowy.
 
 
Oczekiwane efekty

Wprowadzenie bonu, obok tworzenia przyjaznego klimatu dla rodzin, oraz budowania poczucia bezpieczeństwa zwiększającego skłonność do posiadania więcej niż jednego dziecka, ma też na celu pomóc rodzicom w ich szybkim powrocie na rynek pracy. Może to też być dodatkowa motywacja do osiedlania się i pozostawania rodzin w Szczecinie; silniejsza identyfikacja z miejscem zamieszkania. Bon przyczyni się do wzrostu wpływu z tytułu PIT do budżetu Gminy, ograniczenia szarej strefy nielegalnego zatrudniania niań, przysłuży się stworzeniu nowych miejsc pracy. Pozwoli na stworzenie dzieciom opieki dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowym atutem „Bonu opiekuńczego” jest możliwość wyboru przez rodzica jednej z form opieki nad dzieckiem i samoistne kształtowanie ofert i konkurencji na rynku szczecińskim.
07.09.2015