Aktualności: "Bon opiekuńczy" - nowy element programu Szczecin Przyjazny Rodzinie

Żłobek miejski a może niania, żłobek niepubliczny, klub dziecięcy czy też opiekun dzienny? Z „Bonem opiekuńczym” rodzice najmłodszych szczecinian, będą mogli dokonać wyboru. Miasto zamierza wprowadzić „Bon opiekuńczy”, jako kolejny element programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”. Działanie to ma na celu wsparcie rodziców, w zapewnieniu dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia optymalnej, wybranej przez nich opieki.
 
Bon będzie świadczeniem pieniężnym w wysokości 500 zł/netto miesięcznie. Wprowadzenie bonu planowane jest z początkiem stycznia 2016 r. Rodzice będą mogli dokonać wyboru formy opieki poprzez wybór jej dofinansowania. Czy to  będzie legalne zatrudnienie niani, czy dopłata do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego, zależeć to będzie od wyboru rodzica.
 
Kto będzie mógł skorzystać z bonu?
 • Beneficjentami programu będą rodzice posiadający Szczecińską Kartę Rodzinną, mający na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci. 
 • Co najmniej jedno dziecko jest w wieku od 13 do ukończenia 36 miesiąca życia.
 • Starsze dziecko nie ukończyło 18 lat, bądź 24 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki lub pełnoletnie dziecko jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 • Rodzice pracujący, odprowadzający podatek w Szczecinie, z których żaden nie przebywa na urlopie wychowawczym.
 • Gdy jeden z rodziców nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej oraz jest zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia - świadczenie na zapewnienie opieki nad dzieckiem przyznawane jest na okres 3 miesięcy, w ciągu których rodzic powinien podjąć pracę zarobkową.
 • Dopuszcza się sytuację, w której jeden z rodziców nie jest zatrudniony z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, które powodują utrudnienia w zabezpieczeniu opieki nad dzieckiem.
 • Rodzice rezygnujący z miejsca i/lub ubiegania się o miejsce w żłobkach miejskich oraz miejsc w żłobkach prowadzonych przez podmioty niepubliczne dofinansowanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin.
 • Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczenia wynosi 1922 zł (netto) na jednego członka rodziny.
Oczekiwane efekty
 
Wprowadzenie bonu, obok tworzenia przyjaznego klimatu dla rodzin, oraz budowania poczucia bezpieczeństwa zwiększającego skłonność do posiadania więcej niż jednego dziecka, ma też na celu pomóc rodzicom w ich szybkim powrocie na rynek pracy. Może to też być dodatkowa motywacja do osiedlania się i pozostawania rodzin w Szczecinie; silniejsza identyfikacja z miejscem zamieszkania. Bon przyczyni się do wzrostu wpływu z tytułu PIT do budżetu Gminy, ograniczenia szarej strefy nielegalnego zatrudniania niań, przysłuży się stworzeniu nowych miejsc pracy. Pozwoli na stworzenie dzieciom opieki dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowym atutem „Bonu opiekuńczego” jest możliwość wyboru przez rodzica jednej z  form opieki nad dzieckiem i samoistne kształtowanie ofert i konkurencji na rynku szczecińskim.
 
Trochę danych
 
Na terenie Gminy Miasta Szczecin opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 zapewniana jest przez:
 • żłobki publiczne – 8,
 • żłobki niepubliczne – 17,
 • kluby dziecięce niepubliczne – 7.
Liczba miejsc w wymienionych placówkach:
 • żłobki miejskie – 910 miejsc,
 • żłobki niepubliczne – 439 miejsc (w tym 194 miejsca są dofinansowane z programu „Maluch” i 72 miejsca z budżetu Gminy Miasto Szczecin).
Ogółem 1349 miejsc (w tym 1160 o obniżonej odpłatności)
 • kluby dziecięce niepubliczne – 102 miejsca
Łączna liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Szczecinie: 1451.
 
Obecnie 545 dzieci, w wieku powyżej 13 miesiąca życia, oczekuje na przyjęcie do żłobków miejskich.
 
W latach 2011 – 2015 w ramach środków finansowych pozyskanych z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”:   
 
- utworzono 230 miejsc:
 • 2011 rok – 80 miejsc (w tym 12 dla dzieci niepełnosprawnych) w Żłobku nr 9 – kwota 939.360 zł,
 • 2012 rok – 90 miejsc w Żłobku nr 8  - kwota 1.000.000 zł (przeznaczona na rozbudowę i przebudowę żłobka, czego efektem było utworzenie dodatkowych miejsc),
 • 2013 rok – 60 miejsc w Żłobkach nr 9,7,5,3,2,1 – kwota 212.695 zł.
- dofinansowano funkcjonowanie 140 miejsc:
 • 2013 rok – 80 miejsc w Żłobku nr 9 – kwota 458.331 zł,
 • 2014 rok – 140 miejsc w Żłobkach nr 9,7,5,3,2,1 – kwota 930.261 zł,
 • 2015 rok – 140 miejsc w Żłobkach nr 9,7,5,3,2,1 – kwota 547.692 zł.
Co jeszcze w planach?
 
Oprócz wprowadzenie „Bonu opiekuńczego”, planowane jest utworzenie kolejnego żłobka przy zbiegu ulic Kadłubka i Asnyka dla 100 dzieci.
 
Nawiązano współpracę ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w zakresie realizacji żłobka na terenie osiedla mieszkaniowego Sienno przy ul. Łącznej i Pelikana dla 30 dzieci. Do szczecińskich deweloperów zostało wystosowane zaproszenie do współpracy z Gminą Miasto Szczecin w zakresie tworzenia małych punktów żłobkowych w budowanych osiedlach mieszkaniowych.
17.06.2015